تحلیل اف ایکس/ آمار ضریب اطمینان مصرف کنندگان آمریکا در ماه اکتبر ۹۸٫۶ اعلام شد و کمتر از حد پیش بینی بازار ۱۰۱ بود و رقم قبلی نیز به ۱۰۳٫۵ مورد تجدید نظر نزولی قرار گرفت. این در حالی است که پیش از این خبر آمار سالیانه فروش بهای مسکن نواحی بیست گانه آمریکا در ماه اوت %۵٫۱ اعلام شد و بالاتر از حد پیش بینی بازار %۵٫۰۰ بود. این هفته اخبار قابل توجهی در ایالات متحده منتشر خواهد شد. سه شنبه ۴ آبان ۱۷:۳۰