تحلیل اف ایکس/ آمار تعدیل خالص هزینه مصرف شخصی آمریکا (PCE) در ماه سپتامبر %۰٫۱ و سالیانه %۱٫۷ اعلام شدند و مطابق با پیش بینی بازار بودند. آمار درآمدهای شخصی آمریکا %۰٫۳ اعلام شد و کمتر از حد پیش بینی بازار %۰٫۴ بود. آمار مصارف شخصی آمریکا مطابق پیش بینی بازار %۰٫۵ اعلام شد. این هفته بازارها در انتظار جلسه بانک فدرال (FOMC) و گزارش ماهیانه اشتغال آمریکا (NFP) هستند. دوشنبه ۱۰ آبان ۱۶:۰۰