تحلیل اف ایکس/ آمار مدیریت عرضه بخش خدمات آمریکا (ISM) در ماه اکتبر ۵۴٫۸ اعلام شد و پایین تر از پیش بینی بازار ۵۶٫۰۰ بود. آمار اشتغال مدیریت عرضه بخش خدمات آمریکا در ماه اکتبر ۵۳٫۱ اعلام شد و کمتر از رقم قبلی ۵۷٫۲ بود. آمار سفارشات کارخانه ای آمریکا در ماه سپتامبر %۰٫۳ افزایش یافت و بالاتر از پیش بینی بازار %۰٫۲ بود. رقم قبلی نیز به %۰٫۴ مورد تجدید نظر افزایشی قرار گرفت. پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۷:۳۰