تحلیل اف ایکس/ آمار قیمت تولیدکنندگان آمریکا (PPI) در ماه اکتبر %۰٫۰ و سالیانه %۰٫۸ اعلام شدند و هر یک به ترتیب پایین تر از حد پیش بینی بازار %۰٫۳ و %۱٫۲ بودند. آمار خالص قیمت تولیدکنندگان آمریکا در ماه اکتبر %۰٫۲- و سالیانه %۱٫۲ اعلام شدند و هر یک به ترتیب پایین تر از حد پیش بینی بازار %۰٫۲ و %۱٫۵ بودند. فردا یلن ریس بانک مرکزی آمریکا شهادت خواهد داد. چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۷:۰۰