تحلیل اف ایکس/ آمار مدعیان بیمه بیکاری هفتگی آمریکا ۲۳۵۰۰۰ اعلام شد و پایین تر از حد پیش بینی بازار ۲۵۷۰۰۰ بود. آمار قیمت مصرف کنندگان آمریکا (CPI) در ماه اکتبر %۰٫۴ و سالیانه %۱٫۶ اعلام شدند و همانند پیش بینی بازار بود. آمار خالص قیمت مصرف کنندگان آمریکا در ماه اکتبر %۰٫۱ و سالیانه %۲٫۱ اعلام شدند و کمتر از حد پیش بینی بازار به ترتیب %۰٫۲ و %۲٫۲ بودند. پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۷:۰۰