تحلیل اف ایکس/ بانک مرکزی آمریکا (FOMC) متن صورتجلسه نشست ۲ آگوست را منتشر نمود و در این گزارش بار دیگر احتمال افزایش مجدد نرخ بهره بیشتر شد و حتی این امکان دیده می شود که اقدام بعدی بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر، افزایش نرخ بهره باشد. بانک مرکزی آمریکا اعلام نمود که برای حفظ اعتبار این کمیته، می بایست در ماه دسامبر نرخ بهره وجوه بانک فدرال رزرو افزایش یابد. چهارشنبه ۳ آذر ۲۲:۳۰