تحلیل اف ایکس/ آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا در ماه نوامبر ۱۷۸۰۰۰ اعلام شد و بالاتر از پیش بینی بازار ۱۷۵۰۰۰ بود و رقم قبلی از ۱۶۱۰۰۰ به ۱۴۲۰۰۰ مورد تجدید نظر نزولی قرار گرفت. آمار نرخ بیکاری آمریکا در ماه نوامبر به %۴٫۶ کاهش یافت و بهتر از پیش بینی بازار %۴٫۹ بود. آمار میانگین درآمدهای ساعتی آمریکا در ماه نوامبر %۰٫۱- کاهش یافت و پایین تر از پیش بینی بازار %۰٫۲ و رقم قبلی %۰٫۴ بود. جمعه ۱۲ آذر ۱۷:۰۰