تحلیل اف ایکس/ آمار قیمت مصرف کنندگان آمریکا در ماه نوامبر %۰٫۲ و دوره سالیانه %۱٫۷ اعلام شدند و همانند پیش بینی بازار بود. آمار خالص قیمت مصرف کنندگان آمریکا در ماه نوامبر %۰٫۲ اعلام شد و همانند پیش بینی بازار بود اما در دوره سالیانه %۲٫۱ اعلام شد و کمتر از حد پیش بینی بازار %۲٫۲ بود. آمار مدعیان بیمه بیکاری هفتگی آمریکا ۲۵۴۰۰۰ اعلام شد و پایین تر از پیش بینی بازار ۲۵۵۰۰۰ بود. پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۷:۰۰