تحلیل اف ایکس/ یلن، رئیس بانک مرکزی آمریکا (FOMC) در سخنرانی امروز خود اعلام کرد اقتصاد آمریکا به لطف رشد سطح دستمزدها و آمار پایین اخراجی ها با رشد قوی اشتغال در طول یک دهه اخیر روبرو است. موضع سیاست های پولی کمیته بازار آزاد بانک فدرال رزرو تطبیقی باقی می ماند و در نتیجه این سیاست موجب تقویت بیشتر بازار کار و بازگشت تورم آمریکا به هدف %۲ خواهد شد. دوشنبه ۲۹ آذر ۲۲:۰۰