تحلیل اف ایکس/ آمار موجودی ذخایر هفتگی نفت آمریکا ۲٫۲۵۶+ میلیون بشکه افزایش یافت و بالاتر از پیش بینی بازار ۲٫۵۱۵- میلیون بشکه بود. آمار موجودی ذخایر هفتگی نفت خام کوشینگ آمریکا ۲۴۵- هزار بشکه کاهش یافت. پیش از این آمار فروش خانه های موجود آمریکا در ماه نوامبر ۵٫۶۱ میلیون واحد اعلام شد و بالاتر از پیش بینی بازار ۵٫۵۰ میلیون واحد بود و رقم قبلی با تجدید نظر ۵٫۵۷ میلیون واحد اعلام شد. چهارشنبه ۱ دی ۱۹:۰۰