تحلیل اف ایکس/ بانک مرکزی آمریکا (FOMC) متن صورتجلسه نشست ۱۴ دسامبر خود را منتشر نمود. در این گزارش تقریبا تمامی مقامات بانک فدرال انتظار ریسک های افزایشی به خاطر انتظارات از سیاست های مالی ترامپ را دارند و تقریبا نیمی از اعضا این مفروضات را در پیش بینی های اخیر خود در نظر گرفته اند. سرعت افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا نیز تدریجی خواهد بود. چهارشنبه ۱۵ دی ۲۲:۳۰