تحلیل اف ایکس/ آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا در ماه دسامبر ۱۵۶۰۰۰ اعلام شد و کمتر از حد پیش بینی بازار ۱۷۸۰۰۰ بود. رقم قبلی از ۱۷۸۰۰۰ به ۲۰۴۰۰۰ مورد تجدید نظر افزایشی قرار گرفت. آمار نرخ بیکاری آمریکا همانند پیش بینی بازار %۴٫۷ اعلام شد. آمار میانگین حقوق و دستمزدهای آمریکا در ماه دسامبر %۰٫۴+ و سالیانه %۲٫۹+ اعلام شدند و بالاتر از حد پیش بینی بازار %۰٫۳+ و %۲٫۸+ بودند. جمعه ۱۷ دی ۱۷:۰۰