تحلیل اف ایکس/ بانک مرکزی انگلیس (BoE) برای اولین بار در طی یک دهه گذشته نرخ بهره بانکی را به میزان %۰٫۲۵ افزایش داد و به %۰٫۵۰ رساند اما در صورتجلسه خود اعلام کرد که افزایش بعدی نرخ بهره قریب الوقوع نخواهد بود. پیش بینی های اقتصادی مبتنی بر انتظارات بازار از دو مرحله افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره در طی سه ساله آینده حکایت دارد و پیش بینی تورم در یک ساله آینده را %۲٫۳۷ اعلام نمود که پایین تر از %۲٫۵۸ در ماه اوت بود. پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۵:۳۰