تحلیل اف ایکس/ آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا در ماه نوامبر ۲۲۸۰۰۰ اعلام شد و بهتر از حد پیش بینی بازار ۲۰۰۰۰۰ بود و رقم قبلی با تعدیل منفی از ۲۶۱۰۰۰ به ۲۴۴۰۰۰ تغییر یافت. آمار نرخ بیکاری آمریکا نیز همانند پیش بینی ها %۴٫۱ اعلام شد. آمار میانگین حقوق و دستمزدهای آمریکا در ماه نوامبر %۰٫۲ و سالیانه %۲٫۵ اعلام شدند که پایین تر از حد پیش بینی ها به ترتیب %۰٫۳ و %۲٫۷ بودند و رقم های قبلی نیز با تعدیل منفی همراه بودند. جمعه ۱۷ آذر ۱۷:۰۰