تحلیل اف ایکس/ آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (NFP) در ماه دسامبر ۱۴۸۰۰۰ اعلام شد و کمتر از حد پیش بینی بازار ۱۹۰۰۰۰ بود و رقم قبلی با تعدیل افزایشی از ۲۲۸۰۰۰ به ۲۵۲۰۰۰ تغییر یافت. آمار نرخ بیکاری آمریکا نیز همانند پیش بینی ها %۴٫۱ اعلام شد. آمار میانگین حقوق و دستمزدهای آمریکا در ماه دسامبر %۰٫۳ و سالیانه %۲٫۵ اعلام شدند که رقم ماهیانه قبلی با تعدیل منفی از %۰٫۲ به %۰٫۱ کاهش یافت. جمعه ۱۵ دی ۱۷:۰۰