تحلیل اف ایکس/ بانک مرکزی اروپا (ECB) در صورتجلسه نشست ماه دسامبر خود اعلام کرد که باید در راهنمایی ها و اشارات بانک مرکزی اروپا به آینده سیاست های پولی تغییراتی ایجاد شود. لحن و خط مشی سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا می تواند در اوایل سال میلادی جاری بازنگری شود و می توان تغییر تدریجی در سیاست های رو به جلو در اوایل امسال را مد نظر قرار داد که در واکنش به این خبر ارزش یورو با افزایش روبرو شد. پنجشنبه ۲۱ دی ۱۶:۰۰