تحلیل اف ایکس/ شاخص مدعیان اولیه بیمه بیکاری هفتگی آمریکا ۲۶۱۰۰۰ اعلام شد و بالاتر از پیش بینی ۲۴۶۰۰۰ بود. آمار مدعیان مداوم بیمه بیکاری هفتگی آمریکا ۱٫۸۶۷K اعلام شد. شاخص قیمت تولیدکنندگان آمریکا (PPI) در ماه دسامبر %۰٫۱- کاهش یافت و سالیانه %۲٫۶ افزایش یافت. شاخص خالص قیمت تولیدکنندگان آمریکا ماهیانه %۰٫۱- کاهش یافت و سالیانه %۲٫۳ افزایش یافت و پایین از حد پیش بینی های بازار بودند. پنجشنبه ۲۱ دی ۱۷:۰۰