تحلیل اف ایکس/ بانک مرکزی ژاپن (BoJ) سیاست های پولی خود را ثابت نگه داشت و نرخ بهره کوتاه مدت را در همان عدد %۰٫۱- تثبیت کرد و هدف نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خود را بدون تغییر در همان اطراف سطح صفر درصد حفظ کرد. از نظر کورودا این بانک در شرایطی قرار ندارد تا خروج از برنامه تسهیل مقداری پولی را در نظر بگیرد و نیازی به تغییر برنامه کنترل منحنی نرخ بازدهی اوراق قرضه تنها به دلیل بهبود انتظار تورمی نیست. سه شنبه ۳ بهمن ۱۰:۰۰