تحلیل اف ایکس/ شاخص تغییرات مستمری بگیران بیکاران انگلیس در ماه دسامبر ۸٫۶K اعلام شد و بالاتر از پیش بینی بازار ۵٫۴K بود و رقم قبلی با تعدیل منفی از ۵٫۹K به ۱۲٫۲K تغییر یافت. نرخ بیکاری انگلیس در ماه نوامبر %۴٫۳ اعلام شد و مطابق با پیش بینی بازار بود. میانگین درآمدهای نقدی انگلیس با احتساب مزایا و پاداش همانند پیش بینی در ماه نوامبر %۲٫۵ اعلام شد و بدون احتساب پاداش %۲٫۴ اعلام شد و بالاتر از پیش بینی %۲٫۳ بود. چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳:۰۰