تحلیل اف ایکس/ بانک مرکزی اروپا (ECB) در جلسه امروز تغییری در میزان نرخ بهره صفر درصد خود اعمال نکرد اما تغییر در لحن امروز نسبت به محرکهای پولی به معنای کاهش تمایل بانک مرکزی اروپا به توسعه سیاست های تسهیلی کمّی (QE) است که این در لحظه انتشار خبر به تقویت یورو کمک کرد. در بیانیه امروز مشخص شد که بانک مرکزی اروپا تعهدی به افزایش حجم سیاست های تسهیل کمّی یا افزایش خرید ماهانه دارایی ها ندارد. پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۶:۱۵