تحلیل اف ایکس/ آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا در ماه آوریل ۱۶۴۰۰۰ اعلام شد و کمتر از حد پیش بینی بازار ۱۹۲۰۰۰ بود و رقم قبلی با تعدیل مثبت از ۱۰۳۰۰۰ به ۱۳۵۰۰۰ تغییر یافت. شاخص نرخ بیکاری آمریکا در ماه آوریل به %۳٫۹ کاهش یافت و پایین از حد پیش بینی بازار %۴٫۰۰ و رقم قبلی %۴٫۱ بود. شاخص میانگین درآمدهای نقدی ساعتی ماهیانه %۰٫۱ و سالیانه %۲٫۶ اعلام شدند و پایین از حد پیش بینی بازار بودند. جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۷:۰۰