تحلیل اف ایکس/ شاخص تغییرات مستمری بگیران بیکاران انگلیس در ماه مه ۷۷۰۰- اعلام شد و بهتر از پیش بینی بازار ۱۱۳۰۰ بود و رقم قبلی با تعدیل مثبت از ۳۱۲۰۰ به ۲۸۲۰۰ اعلام شد. آمار نرخ بیکاری انگلیس در ماه مه %۴٫۲ اعلام شد و طبق پیش بینی بود. شاخص میانگین درآمدهای نقدی انگلیس با احتساب مزایا و پاداش %۲٫۵ اعلام شد و همانند پیش بینی بود و بدون احتساب پاداش %۲٫۸ اعلام شد و کمتر از پیش بینی %۲٫۹ بود. سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳:۰۰