تحلیل اف ایکس/ در صورتجلسه نشست ۱۳ ژوئن کمیته سیاست گذاری بانک فدرال رزرو آمریکا تعدادی از شرکت کنندگان بر این باور بودند که مهم است که همچنان به نظارت بر عملکرد شیب منحنی های بازدهی اوراق قرضه ادامه دهیم و داده های اقتصادی اخیر نشان دهنده یک اقتصاد قوی است که با انتظارات آنها تکامل یافته است و نگران آن هستند که عدم قطعیت و خطرات جنگ تجاری در نهایت می تواند اثرات منفی بر اقتصاد آمریکا داشته باشد. جمعه ۱۵ تیر ۰۸:۰۰