تحلیل اف ایکس/ شاخص تغییرات مستمری بگیران بیکاران انگلیس در ماه ژوئن ۷۸۰۰ اعلام شد و بدتر از پیش بینی بازار ۲۳۰۰ بود و رقم قبلی با تعدیل منفی از ۷۷۰۰- به ۳۰۰۰- اعلام شد. آمار نرخ بیکاری انگلیس در ماه مه %۴٫۲ اعلام شد و طبق پیش بینی بازار بود. شاخص میانگین درآمدهای نقدی انگلیس با احتساب مزایا و پاداش %۲٫۵ اعلام شد و همانند پیش بینی بازار بود و بدون احتساب پاداش %۲٫۷ اعلام شد و طبق پیش بینی بازار بود. سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳:۰۰