تحلیل اف ایکس/ در بیانیه بانک فدرال رزرو آمریکا ضمن تثبیت نرخ بهره در عدد ۲ درصد اشاره شد که هزینه های خانوار به شدت افزایش یافته است. فعالیت اقتصادی آمریکا به صورت قوی رو به افزایش است و نرخ بیکاری آمریکا پایین باقی مانده است و تورم ۱۲ ماهه نزدیک به ۲ درصد است. در بیانیه دیشب تغییری در هدایت سیاست های پولی یا توازن خطرات اعمال نشد و فقط در بیانیه بهبود هزینه های خانوار و رشد کلی تنها تغییر قابل توجه داشت. پنجشنبه ۱۱ مرداد ۰۸:۰۰