تحلیل اف ایکس/ شاخص اشتغال غیر کشاورزی آمریکا در ماه فوریه تنها به میزان ۲۰۰۰۰ افزایش یافت و پایین تر از حد پیش بینی های بازار ۱۸۱۰۰۰ بود این در حالی است که رقم قبلی با تعدیل مثبت ۳۱۱۰۰۰ اعلام شد. شاخص نرخ بیکاری آمریکا در ماه فوریه %۳٫۸ اعلام شد و پایین تر از حد پیش بینی بازار %۳٫۹ و رقم قبلی %۴٫۰۰ بود. آمار ماهیانه میانگین حقوق و دستمزدها %۰٫۴ و سالیانه %۳٫۴ اعلام شدند و هر یک بالاتر از حد پیش بینی ها بودند. جمعه ۱۷ اسفند ۱۷:۰۰