تحلیل اف ایکس/ در صورتجلسه بانک مرکزی آمریکا مشخص شد که حتی اگر اقتصاد ایالات متحده بهبود پیدا کند، نرخ بهره بانک فدرال برای مدت زمانی تغییری نخواهد کرد و به شدت متعهد به موضع سیاست صبر هستند و نرخ بهره احتمالا در آینده ثابت باقی خواهد ماند. همچنین نشان داد که اعضای بانک مرکزی آمریکا انتظارات خود برای رشد اقتصادی سالانه را افزایش داده و نگرانی های قبلی درباره کاهش رشد اقتصادی، کاهش یافته است. پنجشنبه ۲ خرداد ۰۸:۰۰