تحلیل اف ایکس/ گمانه زنی ها از اینکه بانکهای مرکزی بزرگ در سراسر جهان در حال تدوین محرکهای اقتصادی هستند نگرانی ها از رکود شدید اقتصادی جهانی کاهش یافته و این باعث بهبود بازارهای سهام بین الملل شده است. بانک مرکزی چین با اصلاحات نرخ بهره خود که انتظار می رود هزینه های استقراض شرکتها را پایین آورد و گزارش های مربوط به محرک های جدید مالی در آلمان این دست از اخبار به تقویت جریان ریسک پذیری کمک کرده اند. دوشنبه ۲۸ مرداد ۰۸:۰۰