Wednesday, 11 September 2019 – 14:00 IRST
Gold
Trading range: 1500 – 1475
Trend: Downward
Sell order valid below 1496 – 1500 SL 1514 TP1 1488 TP2 1486 TP3 1480 TP4 1475 TP5 1465

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۴۸۸ ، ۱۴۸۶ ، ۱۴۸۰ ، ۱۴۷۵ نسبت به تسویه فروش اونس طلا اقدام شود. مقاومت معتبر هنوز در سطوح ۱۴۹۶ و ۱۵۰۰ قرار دارند.

US Oil
Trading range: 58.87 – 56.71
Trend: Downward
Sell order valid below 58.48 – 58.59 SL 59.75 TP1 57.29 TP2 57.16 TP3 56.96 TP4 56.71 TP5 55.99

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۵۷٫۲۹ ، ۵۷٫۱۶ ، ۵۶٫۹۶ ، ۵۶٫۷۱ نسبت به تسویه فروش نفت آمریکا اقدام شود. مقاومت معتبر هنوز در سطوح ۵۸٫۴۸ و ۵۸٫۵۹ قرار دارند.

EUR/USD
Trading range: 1.1100 – 1.1000
Trend: Downward
Sell order valid below 1.1060 – 1.1080 SL 1.1120 TP1 1.1020 TP2 1.1000 TP3 1.0985 TP4 1.0980

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۱۰۲۰ ، ۱٫۱۰۰۰ ، ۱٫۰۹۸۵ ، ۱٫۰۹۸۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

USD/JPY
Trading range: 108.00 – 107.50
Trend: Upward
Buy order valid above 107.50 – 107.30 SL 106.80 TP1 108.00 TP2 108.20 TP3 108.30 TP4 108.50

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۰۸٫۰۰ ، ۱۰۸٫۲۰ ، ۱۰۸٫۳۰ ، ۱۰۸٫۵۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

EUR/JPY
Trading range: 119.50 – 118.50
Trend: Upward
Buy order valid above 119.00 – 118.80 SL 118.30 TP1 119.50 TP2 119.60 TP3 119.80 TP4 120.00

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۱۹٫۵۰ ، ۱۱۹٫۶۰ ، ۱۱۹٫۸۰ ، ۱۲۰٫۰۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

GBP/USD
Trading range: 1.2400 – 1.2300
Trend: Upward
Buy order valid above 1.2300 – 1.2280 SL 1.2230 TP1 1.2380 TP2 1.2385 TP3 1.2400 TP4 1.2420

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۲۳۸۰ ، ۱٫۲۳۸۵ ، ۱٫۲۴۰۰ ، ۱٫۲۴۲۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/CHF
Trading range: 0.9950 – 0.9880
Trend: Upward
Buy order valid above 0.9900 – 0.9880 SL 0.9830 TP1 0.9930 TP2 0.9950 TP3 0.9960 TP4 0.9980

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۰٫۹۹۳۰ ، ۰٫۹۹۵۰ ، ۰٫۹۹۶۰ ، ۰٫۹۹۸۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/CAD
Trading range: 1.3200 – 1.3100
Trend: Downward
Sell order valid below 1.3150 – 1.3170 SL 1.3220 TP1 1.3100 TP2 1.3080 TP3 1.3060 TP4 1.3050

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۳۱۰۰ ، ۱٫۳۰۸۰ ، ۱٫۳۰۶۰ ، ۱٫۳۰۵۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

AUD/USD
Trading range: 0.6900 – 0.6800
Trend: Downward
Sell order valid below 0.6880 – 0.6900 SL 0.6920 TP1 0.6850 TP2 0.6830 TP3 0.6820 TP4 0.6800

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۰٫۶۸۵۰ ، ۰٫۶۸۳۰ ، ۰٫۶۸۲۰ ، ۰٫۶۸۰۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

———————
هشدار
اطلاعات، پیشنهادات و تحلیلهای ارایه شده در معرض تغییر است و در نتیجه نمی بایست تاثیری در تصمیمات سرمایه گذاری شما داشته باشد. سوابق موفق گذشته، نباید نشانه ای برای کسب نتایج موفقیت آمیز آتی محسوب گردد.
اطلاعات ارایه شده صرفاً برای آگاهی خوانندگان محترم بوده و مسوولیت ناشی از هرگونه انتشار ، برداشت و استفاده از مطالب به عهده خواننده است و تحلیل اف ایکس هیچ‌گونه مسوولیتی ناشی از خسارات وارده را عهده دار نمی باشد.