Tuesday, 17 September 2019 – 09:30 IRST
Gold
Trading range: 1512 – 1486
Trend: Downward
Sell order below 1500 – 1506 SL 1512 TP1 1496 TP2 1491 TP3 1488 TP4 1486 TP5 1479

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۴۹۶ ، ۱۴۹۱ ، ۱۴۸۸ ، ۱۴۸۶ نسبت به تسویه فروش اونس طلا اقدام شود. مقاومت در سطوح ۱۵۰۰ و ۱۵۰۶ قرار دارند.

US Oil
Trading range: 65.50 – 60.29
Trend: Upward
Buy order above 61.50 – 61.11 SL 60.29 TP1 62.64 TP2 63.43 TP3 64.17 TP4 64.90 TP5 65.37

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۶۲٫۶۴ ، ۶۳٫۴۳ ، ۶۴٫۱۷ ، ۶۴٫۹۰ نسبت به تسویه خرید نفت آمریکا اقدام شود. حمایت در سطوح ۶۱٫۱۱ و ۶۰٫۲۹ قرار دارند.

EUR/USD
Trading range: 1.1050 – 1.0950
Trend: Downward
Sell order below 1.1020 – 1.1030 SL 1.1080 TP1 1.0980 TP2 1.0960 TP3 1.0950 TP4 1.0930

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۰۹۸۰ ، ۱٫۰۹۶۰ ، ۱٫۰۹۵۰ ، ۱٫۰۹۳۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

USD/JPY
Trading range: 108.50 – 107.80
Trend: Upward
Buy order above 108.00 – 107.80 SL 107.30 TP1 108.50 TP2 108.60 TP3 108.80 TP4 109.00

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۰۸٫۵۰ ، ۱۰۸٫۶۰ ، ۱۰۸٫۸۰ ، ۱۰۹٫۰۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

EUR/JPY
Trading range: 119.80 – 118.80
Trend: Upward
Buy order above 119.00 – 118.80 SL 118.30 TP1 119.50 TP2 119.60 TP3 119.80 TP4 120.00

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۱۹٫۵۰ ، ۱۱۹٫۶۰ ، ۱۱۹٫۸۰ ، ۱۲۰٫۰۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

GBP/USD
Trading range: 1.2450 – 1.2350
Trend: Downward
Sell order below 1.2430 – 1.2450 SL 1.2520 TP1 1.2380 TP2 1.2370 TP3 1.2360 TP4 1.2350

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۲۳۸۰ ، ۱٫۲۳۷۰ ، ۱٫۲۳۶۰ ، ۱٫۲۳۵۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

USD/CHF
Trading range: 0.9950 – 0.9880
Trend: Downward
Sell order below 0.9950 – 0.9960 SL 0.9980 TP1 0.9900 TP2 0.9880 TP3 0.9860 TP4 0.9850

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۰٫۹۹۰۰ ، ۰٫۹۸۸۰ ، ۰٫۹۸۶۰ ، ۰٫۹۸۵۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

USD/CAD
Trading range: 1.3260 – 1.3200
Trend: Downward
Sell order below 1.3260 – 1.3280 SL 1.3320 TP1 1.3230 TP2 1.3220 TP3 1.3200 TP4 1.3180

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۳۲۳۰ ، ۱٫۳۲۲۰ ، ۱٫۳۲۰۰ ، ۱٫۳۱۸۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

AUD/USD
Trading range: 0.6870 – 0.6800
Trend: Downward
Sell order below 0.6850 – 0.6870 SL 0.6920 TP1 0.6820 TP2 0.6800 TP3 0.6785 TP4 0.6780

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۰٫۶۸۲۰ ، ۰٫۶۸۰۰ ، ۰٫۶۷۸۵ ، ۰٫۶۷۸۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

———————
هشدار
اطلاعات، پیشنهادات و تحلیلهای ارایه شده در معرض تغییر است و در نتیجه نمی بایست تاثیری در تصمیمات سرمایه گذاری شما داشته باشد. سوابق موفق گذشته، نباید نشانه ای برای کسب نتایج موفقیت آمیز آتی محسوب گردد.
اطلاعات ارایه شده صرفاً برای آگاهی خوانندگان محترم بوده و مسوولیت ناشی از هرگونه انتشار ، برداشت و استفاده از مطالب به عهده خواننده است و تحلیل اف ایکس هیچ‌گونه مسوولیتی ناشی از خسارات وارده را عهده دار نمی باشد.