Tuesday, 8 October 2019 – 09:30 IRST
Gold
Trading range: 1514 – 1488
Trend: Downward
Sell order below 1500 – 1504 SL 1515 TP1 1488 TP2 1486 TP3 1482 TP4 1479 TP5 1476

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۴۸۸ ، ۱۴۸۶ ، ۱۴۸۲ ، ۱۴۷۹ نسبت به تسویه فروش اونس طلا اقدام شود. مقاومت در سطوح ۱۵۰۰ و ۱۵۰۴ قرار دارند.

US Oil
Trading range: 55.34 – 51.09
Trend: Upward
Buy order above 52.80 – 52.40 SL 51.09 TP1 53.44 TP2 53.60 TP3 53.91 TP4 54.00 TP5 55.34

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۵۳٫۴۴ ، ۵۳٫۶۰ ، ۵۳٫۹۱ ، ۵۴٫۰۰ نسبت به تسویه خرید نفت آمریکا اقدام شود. حمایت در سطوح ۵۲٫۴۰ و ۵۲٫۰۵ قرار دارند.

EUR/USD
Trading range: 1.1000 – 1.0950
Trend: Upward
Buy order above 1.0960 – 1.0950 SL 1.0880 TP1 1.1000 TP2 1.1020 TP3 1.1030 TP4 1.1050

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۱۰۰۰ ، ۱٫۱۰۲۰ ، ۱٫۱۰۳۰ ، ۱٫۱۰۵۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/JPY
Trading range: 107.80 – 107.00
Trend: Upward
Buy order above 107.00 – 106.80 SL 106.40 TP1 107.50 TP2 107.60 TP3 107.80 TP4 108.00

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۰۷٫۵۰ ، ۱۰۷٫۶۰ ، ۱۰۷٫۸۰ ، ۱۰۸٫۰۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

EUR/JPY
Trading range: 118.50 – 117.50
Trend: Upward
Buy order above 117.50 – 117.30 SL 116.80 TP1 118.00 TP2 118.20 TP3 118.30 TP4 118.50

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۱۸٫۰۰ ، ۱۱۸٫۲۰ ، ۱۱۸٫۳۰ ، ۱۱۸٫۵۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

GBP/USD
Trading range: 1.2320 – 1.2200
Trend: Downward
Sell order below 1.2300 – 1.2320 SL 1.2360 TP1 1.2260 TP2 1.2250 TP3 1.2230 TP4 1.2220

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۲۲۶۰ ، ۱٫۲۲۵۰ ، ۱٫۲۲۳۰ ، ۱٫۲۲۲۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

USD/CHF
Trading range: 1.0000 – 0.9900
Trend: Upward
Buy order above 0.9930 – 0.9900 SL 0.9880 TP1 0.9960 TP2 0.9980 TP3 0.9985 TP4 1.0000

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۰٫۹۹۶۰ ، ۰٫۹۹۸۰ ، ۰٫۹۹۸۵ ، ۱٫۰۰۰۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/CAD
Trading range: 1.3320 – 1.3250
Trend: Downward
Sell order below 1.3300 – 1.3320 SL 1.3360 TP1 1.3280 TP2 1.3260 TP3 1.3250 TP4 1.3230

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۳۲۸۰ ، ۱٫۳۲۶۰ ، ۱٫۳۲۵۰ ، ۱٫۳۲۳۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

AUD/USD
Trading range: 0.6800 – 0.6700
Trend: Upward
Buy order above 0.6730 – 0.6700 SL 0.6680 TP1 0.6760 TP2 0.6780 TP3 0.6785 TP4 0.6800

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۰٫۶۷۶۰ ، ۰٫۶۷۸۰ ، ۰٫۶۷۸۵ ، ۰٫۶۸۰۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

———————
هشدار
اطلاعات، پیشنهادات و تحلیلهای ارایه شده در معرض تغییر است و در نتیجه نمی بایست تاثیری در تصمیمات سرمایه گذاری شما داشته باشد. سوابق موفق گذشته، نباید نشانه ای برای کسب نتایج موفقیت آمیز آتی محسوب گردد.
اطلاعات ارایه شده صرفاً برای آگاهی خوانندگان محترم بوده و مسوولیت ناشی از هرگونه انتشار ، برداشت و استفاده از مطالب به عهده خواننده است و تحلیل اف ایکس هیچ‌گونه مسوولیتی ناشی از خسارات وارده را عهده دار نمی باشد.