تحلیل اف ایکس/ در صورتجلسه دیشب بانک مرکزی آمریکا مشخص گردید که بسیاری از مقامات بانک فدرال رزرو آمریکا به تورم در توجیه کاهش نرخ بهره ماه سپتامبر تورم اشاره کردند. مقامات بانک فدرال رزرو آمریکا به چشم انداز اقتصادی برای مدیریت ریسک و اهداف تورم اشاره داشتند. چندین اعضای بانک فدرال رزرو آمریکا گفتند مدل های آماری نشان می دهد احتمال رکود اقتصادی آمریکا در میان مدت به طور قابل توجهی افزایش یافته است. پنجشنبه ۱۸ مهر ۰۸:۰۰