Friday, 11 October 2019 – 14:00 IRST
Gold
Trading range: 1514 – 1488
Trend: Upward
Buy order valid above 1490 – 1486 SL 1478 TP1 1504 TP2 1509 TP3 1514 TP4 1516 TP5 1520

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۵۰۴ ، ۱۵۰۹ ، ۱۵۱۴ ، ۱۵۱۶ نسبت به تسویه خرید اونس طلا اقدام شود. حمایت معتبر هنوز در سطوح ۱۴۸۸ و ۱۴۸۰ قرار دارند.

US Oil
Trading range: 55.34 – 52.80
Trend: Upward
Buy order valid above 53.44 – 52.80 SL 51.86 TP1 55.34 TP2 55.72 TP3 57.19 TP4 57.24 TP5 57.48

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۵۵٫۳۴ ، ۵۵٫۷۲ ، ۵۷٫۱۹ ، ۵۷٫۲۴ نسبت به تسویه خرید نفت آمریکا اقدام شود. حمایت معتبر هنوز در سطوح ۵۳٫۴۴ و ۵۲٫۸۰ قرار دارند.

EUR/USD
Trading range: 1.1050 – 1.1000
Trend: Upward
Buy order valid above 1.1000 – 1.0980 SL 1.0930 TP1 1.1020 TP2 1.1030 TP3 1.1050 TP4 1.1060

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۱۰۲۰ ، ۱٫۱۰۳۰ ، ۱٫۱۰۵۰ ، ۱٫۱۰۶۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/JPY
Trading range: 108.30 – 107.50
Trend: Upward
Buy order valid above 107.80 – 107.60 SL 107.30 TP1 108.20 TP2 108.30 TP3 108.50 TP4 108.60

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۰۸٫۲۰ ، ۱۰۸٫۳۰ ، ۱۰۸٫۵۰ ، ۱۰۸٫۶۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

EUR/JPY
Trading range: 119.50 – 118.50
Trend: Upward
Buy order valid above 118.70 – 118.50 SL 117.80 TP1 119.00 TP2 119.20 TP3 119.30 TP4 119.50

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۱۹٫۰۰ ، ۱۱۹٫۲۰ ، ۱۱۹٫۳۰ ، ۱۱۹٫۵۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

GBP/USD
Trading range: 1.2500 – 1.2400
Trend: Upward
Buy order valid above 1.2420 – 1.2400 SL 1.2340 TP1 1.2480 TP2 1.2485 TP3 1.2500 TP4 1.2520

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۲۴۸۰ ، ۱٫۲۴۸۵ ، ۱٫۲۵۰۰ ، ۱٫۲۵۲۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/CHF
Trading range: 1.0000 – 0.9950
Trend: Upward
Buy order valid above 0.9960 – 0.9950 SL 0.9920 TP1 0.9980 TP2 0.9985 TP3 1.0000 TP4 1.0020

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۰٫۹۹۸۰ ، ۰٫۹۹۸۵ ، ۱٫۰۰۰۰ ، ۱٫۰۰۲۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/CAD
Trading range: 1.3300 – 1.3250
Trend: Downward
Sell order valid below 1.3280 – 1.3300 SL 1.3320 TP1 1.3250 TP2 1.3230 TP3 1.3220 TP4 1.3200

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۳۲۵۰ ، ۱٫۳۲۳۰ ، ۱٫۳۲۲۰ ، ۱٫۳۲۰۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

AUD/USD
Trading range: 0.6800 – 0.6750
Trend: Upward
Buy order valid above 0.6780 – 0.6760 SL 0.6720 TP1 0.6800 TP2 0.6820 TP3 0.6830 TP4 0.6850

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۰٫۶۸۰۰ ، ۰٫۶۸۲۰ ، ۰٫۶۸۳۰ ، ۰٫۶۸۵۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

———————
هشدار
اطلاعات، پیشنهادات و تحلیلهای ارایه شده در معرض تغییر است و در نتیجه نمی بایست تاثیری در تصمیمات سرمایه گذاری شما داشته باشد. سوابق موفق گذشته، نباید نشانه ای برای کسب نتایج موفقیت آمیز آتی محسوب گردد.
اطلاعات ارایه شده صرفاً برای آگاهی خوانندگان محترم بوده و مسوولیت ناشی از هرگونه انتشار ، برداشت و استفاده از مطالب به عهده خواننده است و تحلیل اف ایکس هیچ‌گونه مسوولیتی ناشی از خسارات وارده را عهده دار نمی باشد.