Tuesday, 15 October 2019 – 14:00 IRST
Gold
Trading range: 1500 – 1479
Trend: Downward
Sell order valid below 1500 – 1503 SL 1521 TP1 1488 TP2 1483 TP3 1479 TP4 1473 TP5 1465

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۴۸۸ ، ۱۴۸۳ ، ۱۴۷۹ ، ۱۴۷۳ نسبت به تسویه فروش اونس طلا اقدام شود. مقاومت معتبر هنوز در سطوح ۱۵۰۰ و ۱۵۰۳ قرار دارند.

US Oil
Trading range: 53.91 – 51.86
Trend: Downward
Sell order valid below 53.70 – 53.91 SL 54.35 TP1 52.80 TP2 52.20 TP3 51.86 TP4 51.48 TP5 51.09

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۵۲٫۸۰ ، ۵۲٫۲۰ ، ۵۱٫۸۶ ، ۵۱٫۴۸ نسبت به تسویه فروش نفت آمریکا اقدام شود. مقاومت معتبر هنوز در سطوح ۵۳٫۷۰ و ۵۳٫۹۱ قرار دارند.

EUR/USD
Trading range: 1.1060 – 1.1000
Trend: Upward
Buy order valid above 1.1000 – 1.0980 SL 1.0930 TP1 1.1050 TP2 1.1060 TP3 1.1080 TP4 1.1085

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۱۰۵۰ ، ۱٫۱۰۶۰ ، ۱٫۱۰۸۰ ، ۱٫۱۰۸۵ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/JPY
Trading range: 108.50 – 108.00
Trend: Downward
Sell order valid below 108.50 – 108.80 SL 109.20 TP1 108.20 TP2 108.00 TP3 107.85 TP4 107.80

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۰۸٫۲۰ ، ۱۰۸٫۰۰ ، ۱۰۷٫۸۵ ، ۱۰۷٫۸۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

EUR/JPY
Trading range: 120.00 – 119.00
Trend: Upward
Buy order valid above 119.30 – 119.00 SL 118.80 TP1 119.80 TP2 119.85 TP3 120.00 TP4 120.20

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۱۹٫۸۰ ، ۱۱۹٫۸۵ ، ۱۲۰٫۰۰ ، ۱۲۰٫۲۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

GBP/USD
Trading range: 1.2700 – 1.2600
Trend: Upward
Buy order valid above 1.2600 – 1.2580 SL 1.2530 TP1 1.2700 TP2 1.2715 TP3 1.2720 TP4 1.2730

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۲۷۰۰ ، ۱٫۲۷۱۵ ، ۱٫۲۷۲۰ ، ۱٫۲۷۳۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/CHF
Trading range: 1.0000 – 0.9950
Trend: Upward
Buy order valid above 0.9980 – 0.9960 SL 0.9920 TP1 1.0000 TP2 1.0020 TP3 1.0030 TP4 1.0050

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۰۰۰۰ ، ۱٫۰۰۲۰ ، ۱٫۰۰۳۰ ، ۱٫۰۰۵۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/CAD
Trading range: 1.3260 – 1.3200
Trend: Upward
Buy order valid above 1.3220 – 1.3200 SL 1.3180 TP1 1.3250 TP2 1.3260 TP3 1.3280 TP4 1.3300

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۳۲۵۰ ، ۱٫۳۲۶۰ ، ۱٫۳۲۸۰ ، ۱٫۳۳۰۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

AUD/USD
Trading range: 0.6800 – 0.6750
Trend: Downward
Sell order valid below 0.6780 – 0.6800 SL 0.6820 TP1 0.6760 TP2 0.6750 TP3 0.6730 TP4 0.6720

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۰٫۶۷۶۰ ، ۰٫۶۷۵۰ ، ۰٫۶۷۳۰ ، ۰٫۶۷۲۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

———————
هشدار
اطلاعات، پیشنهادات و تحلیلهای ارایه شده در معرض تغییر است و در نتیجه نمی بایست تاثیری در تصمیمات سرمایه گذاری شما داشته باشد. سوابق موفق گذشته، نباید نشانه ای برای کسب نتایج موفقیت آمیز آتی محسوب گردد.
اطلاعات ارایه شده صرفاً برای آگاهی خوانندگان محترم بوده و مسوولیت ناشی از هرگونه انتشار ، برداشت و استفاده از مطالب به عهده خواننده است و تحلیل اف ایکس هیچ‌گونه مسوولیتی ناشی از خسارات وارده را عهده دار نمی باشد.