Monday, 9 December 2019 – 09:30 IRST
Gold
Trading range: 1463 – 1454
Trend: Downward
Sell order below 1463 – 1466 SL 1478 TP1 1457 TP2 1454 TP3 1450 TP4 1445 TP5 1440

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۴۵۷ ، ۱۴۵۴ ، ۱۴۵۰ ، ۱۴۴۵ نسبت به تسویه فروش اونس طلا اقدام شود. مقاومت در سطوح ۱۴۶۳ و ۱۴۶۶ قرار دارند.

US Oil
Trading range: 59.00 – 58.00
Trend: Upward
Buy order above 58.67 – 58.30 SL 57.70 TP1 59.27 TP2 59.75 TP3 59.85 TP4 60.23 TP5 60.83

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۵۹٫۲۷ ، ۵۹٫۷۵ ، ۵۹٫۸۵ ، ۶۰٫۲۳ نسبت به تسویه خرید نفت آمریکا اقدام شود. حمایت در سطوح ۵۸٫۶۷ و ۵۸٫۳۰ قرار دارند.

EUR/USD
Trading range: 1.1100 – 1.1000
Trend: Downward
Sell order below 1.1080 – 1.1100 SL 1.1120 TP1 1.1050 TP2 1.1030 TP3 1.1020 TP4 1.1000

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۱۰۵۰ ، ۱٫۱۰۳۰ ، ۱٫۱۰۲۰ ، ۱٫۱۰۰۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

USD/JPY
Trading range: 108.80 – 108.00
Trend: Downward
Sell order below 108.60 – 108.80 SL 109.20 TP1 108.30 TP2 108.20 TP3 108.00 TP4 107.80

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۰۸٫۳۰ ، ۱۰۸٫۲۰ ، ۱۰۸٫۰۰ ، ۱۰۷٫۸۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

EUR/JPY
Trading range: 120.80 – 119.80
Trend: Upward
Buy order above 120.00 – 119.80 SL 119.30 TP1 120.50 TP2 120.60 TP3 120.80 TP4 121.00

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۲۰٫۵۰ ، ۱۲۰٫۶۰ ، ۱۲۰٫۸۰ ، ۱۲۱٫۰۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

GBP/USD
Trading range: 1.3200 – 1.3100
Trend: Upward
Buy order above 1.3130 – 1.3100 SL 1.3080 TP1 1.3180 TP2 1.3185 TP3 1.3200 TP4 1.3220

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۳۱۸۰ ، ۱٫۳۱۸۵ ، ۱٫۳۲۰۰ ، ۱٫۳۲۲۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/CHF
Trading range: 0.9950 – 0.9900
Trend: Upward
Buy order above 0.9900 – 0.9880 SL 0.9830 TP1 0.9920 TP2 0.9930 TP3 0.9950 TP4 0.9960

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۰٫۹۹۲۰ ، ۰٫۹۹۳۰ ، ۰٫۹۹۵۰ ، ۰٫۹۹۶۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/CAD
Trading range: 1.3300 – 1.3200
Trend: Upward
Buy order above 1.3250 – 1.3230 SL 1.3180 TP1 1.3280 TP2 1.3285 TP3 1.3300 TP4 1.3320

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۳۲۸۰ ، ۱٫۳۲۸۵ ، ۱٫۳۳۰۰ ، ۱٫۳۳۲۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

AUD/USD
Trading range: 0.6850 – 0.6800
Trend: Downward
Sell order below 0.6850 – 0.6860 SL 0.6880 TP1 0.6820 TP2 0.6800 TP3 0.6785 TP4 0.6780

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۰٫۶۸۲۰ ، ۰٫۶۸۰۰ ، ۰٫۶۷۸۵ ، ۰٫۶۷۸۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

———————
هشدار
اطلاعات، پیشنهادات و تحلیلهای ارایه شده در معرض تغییر است و در نتیجه نمی بایست تاثیری در تصمیمات سرمایه گذاری شما داشته باشد. سوابق موفق گذشته، نباید نشانه ای برای کسب نتایج موفقیت آمیز آتی محسوب گردد.
اطلاعات ارایه شده صرفاً برای آگاهی خوانندگان محترم بوده و مسوولیت ناشی از هرگونه انتشار ، برداشت و استفاده از مطالب به عهده خواننده است و تحلیل اف ایکس هیچ‌گونه مسوولیتی ناشی از خسارات وارده را عهده دار نمی باشد.