Wednesday, 11 December 2019 – 14:00 IRST
Gold
Trading range: 1466 – 1454
Trend: Downward
Sell order valid below 1466 – 1468 SL 1478 TP1 1462 TP2 1459 TP3 1457 TP4 1454 TP5 1450

امروز تا قبل از خبر ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۴۶۲ ، ۱۴۵۹ ، ۱۴۵۷ ، ۱۴۵۴ نسبت به تسویه فروش اونس طلا اقدام شود. مقاومت معتبر هنوز در سطوح ۱۴۶۶ و ۱۴۶۹ قرار دارند.

US Oil
Trading range: 59.75 – 58.30
Trend: Upward
Buy order valid above 58.67 – 58.30 SL 57.70 TP1 59.27 TP2 59.75 TP3 60.23 TP4 60.46 TP5 60.83

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۵۹٫۲۷ ، ۵۹٫۷۵ ، ۶۰٫۲۳ ، ۶۰٫۴۶ نسبت به تسویه خرید نفت آمریکا اقدام شود. حمایت معتبر هنوز در سطوح ۵۸٫۶۰ و ۵۸٫۳۰ قرار دارند.

EUR/USD
Trading range: 1.1100 – 1.1050
Trend: Upward
Buy order valid above 1.1080 – 1.1060 SL 1.1030 TP1 1.1100 TP2 1.1120 TP3 1.1130 TP4 1.1150

امروز تا قبل از خبر ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۱۱۰۰ ، ۱٫۱۱۲۰ ، ۱٫۱۱۳۰ ، ۱٫۱۱۵۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/JPY
Trading range: 109.00 – 108.50
Trend: Upward
Buy order valid above 108.60 – 108.50 SL 108.30 TP1 108.80 TP2 108.85 TP3 109.00 TP4 109.20

امروز تا قبل از خبر ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۰۸٫۸۰ ، ۱۰۸٫۸۵ ، ۱۰۹٫۰۰ ، ۱۰۹٫۲۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

EUR/JPY
Trading range: 121.00 – 120.30
Trend: Upward
Buy order valid above 120.30 – 120.00 SL 119.80 TP1 121.00 TP2 121.20 TP3 121.30 TP4 121.50

امروز تا قبل از خبر ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۲۱٫۰۰ ، ۱۲۱٫۲۰ ، ۱۲۱٫۳۰ ، ۱۲۱٫۵۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

GBP/USD
Trading range: 1.3160 – 1.3080
Trend: Downward
Sell order valid below 1.3150 – 1.3180 SL 1.3220 TP1 1.3100 TP2 1.3085 TP3 1.3080 TP4 1.3060

امروز تا قبل از خبر ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۳۱۰۰ ، ۱٫۳۰۸۵ ، ۱٫۳۰۸۰ ، ۱٫۳۰۶۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

USD/CHF
Trading range: 0.9860 – 0.9800
Trend: Downward
Sell order valid below 0.9860 – 0.9880 SL 0.9920 TP1 0.9830 TP2 0.9820 TP3 0.9800 TP4 0.9785

امروز تا قبل از خبر ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۰٫۹۸۳۰ ، ۰٫۹۸۲۰ ، ۰٫۹۸۰۰ ، ۰٫۹۷۸۵ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

USD/CAD
Trading range: 1.3250 – 1.3180
Trend: Downward
Sell order valid below 1.3250 – 1.3260 SL 1.3320 TP1 1.3200 TP2 1.3185 TP3 1.3180 TP4 1.3160

امروز تا قبل از خبر ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۳۲۰۰ ، ۱٫۳۱۸۵ ، ۱٫۳۱۸۰ ، ۱٫۳۱۶۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

AUD/USD
Trading range: 0.6850 – 0.6800
Trend: Downward
Sell order valid below 0.6830 – 0.6850 SL 0.6880 TP1 0.6800 TP2 0.6785 TP3 0.6780 TP4 0.6760

امروز تا قبل از خبر ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۰٫۶۸۰۰ ، ۰٫۶۷۸۵ ، ۰٫۶۷۸۰ ، ۰٫۶۷۶۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

———————
هشدار
اطلاعات، پیشنهادات و تحلیلهای ارایه شده در معرض تغییر است و در نتیجه نمی بایست تاثیری در تصمیمات سرمایه گذاری شما داشته باشد. سوابق موفق گذشته، نباید نشانه ای برای کسب نتایج موفقیت آمیز آتی محسوب گردد.
اطلاعات ارایه شده صرفاً برای آگاهی خوانندگان محترم بوده و مسوولیت ناشی از هرگونه انتشار ، برداشت و استفاده از مطالب به عهده خواننده است و تحلیل اف ایکس هیچ‌گونه مسوولیتی ناشی از خسارات وارده را عهده دار نمی باشد.