Wednesday , 12 February 2020 – 09:30 IRST
Gold
Trading range: 1580 – 1550
Trend: Downward
Sell order below 1573 – 1577 SL 1582 TP1 1560 TP2 1552 TP3 1550 TP4 1545 TP5 1534

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۵۶۰ ، ۱۵۵۲ ، ۱۵۵۰ ، ۱۵۴۵ نسبت به تسویه فروش اونس طلا اقدام شود. مقاومت در سطوح ۱۵۷۳ و ۱۵۷۷ قرار دارند.

US Oil
Trading range: 51.54 – 50.34
Trend: Upward
Buy order above 50.34 – 50.25 SL 49.40 TP1 50.97 TP2 51.00 TP3 51.45 TP4 51.54 TP5 51.70

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۵۰٫۹۷ ، ۵۱٫۰۰ ، ۵۱٫۴۵ ، ۵۱٫۵۴ نسبت به تسویه خرید آمریکا اقدام شود. حمایت در سطوح ۵۰٫۳۴ و ۵۰٫۲۵ قرار دارند.

EUR/USD
Trading range: 1.0950 – 1.0900
Trend: Downward
Sell order below 1.0920 – 1.0930 SL 1.0960 TP1 1.0900 TP2 1.0885 TP3 1.0880 TP4 1.0860

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۰۹۰۰ ، ۱٫۰۸۸۵ ، ۱٫۰۸۸۰ ، ۱٫۰۸۶۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

USD/JPY
Trading range: 110.00 – 109.50
Trend: Upward
Buy order above 109.80 – 109.60 SL 109.20 TP1 110.00 TP2 110.20 TP3 110.30 TP4 110.50

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۱۰٫۰۰ ، ۱۱۰٫۲۰ ، ۱۱۰٫۳۰ ، ۱۱۰٫۵۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

EUR/JPY
Trading range: 120.00 – 119.00
Trend: Downward
Sell order below 120.00 – 120.20 SL 120.60 TP1 119.50 TP2 119.30 TP3 119.20 TP4 119.00

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۱۹٫۵۰ ، ۱۱۹٫۳۰ ، ۱۱۹٫۲۰ ، ۱۱۹٫۰۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

GBP/USD
Trading range: 1.3000 – 1.2900
Trend: Upward
Buy order above 1.2950 – 1.2930 SL 1.2880 TP1 1.2980 TP2 1.2985 TP3 1.3000 TP4 1.3020

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۲۹۸۰ ، ۱٫۲۹۸۵ ، ۱٫۳۰۰۰ ، ۱٫۳۰۲۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/CHF
Trading range: 0.9780 – 0.9700
Trend: Downward
Sell order below 0.9760 – 0.9780 SL 0.9820 TP1 0.9750 TP2 0.9730 TP3 0.9720 TP4 0.9700

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۰٫۹۷۵۰ ، ۰٫۹۷۳۰ ، ۰٫۹۷۲۰ ، ۰٫۹۷۰۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

USD/CAD
Trading range: 1.3300 – 1.3250
Trend: Downward
Sell order below 1.3300 – 1.3320 SL 1.3360 TP1 1.3260 TP2 1.3250 TP3 1.3230 TP4 1.3220

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۳۲۶۰ ، ۱٫۳۲۵۰ ، ۱٫۳۲۳۰ ، ۱٫۳۲۲۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

AUD/USD
Trading range: 0.6760 – 0.6700
Trend: Upward
Buy order above 0.6720 – 0.6700 SL 0.6680 TP1 0.6750 TP2 0.6760 TP3 0.6780 TP4 0.6785

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۰٫۶۷۵۰ ، ۰٫۶۷۶۰ ، ۰٫۶۷۸۰ ، ۰٫۶۷۸۵ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

———————
هشدار
اطلاعات، پیشنهادات و تحلیلهای ارایه شده در معرض تغییر است و در نتیجه نمی بایست تاثیری در تصمیمات سرمایه گذاری شما داشته باشد. سوابق موفق گذشته، نباید نشانه ای برای کسب نتایج موفقیت آمیز آتی محسوب گردد.
اطلاعات ارایه شده صرفاً برای آگاهی خوانندگان محترم بوده و مسوولیت ناشی از هرگونه انتشار ، برداشت و استفاده از مطالب به عهده خواننده است و تحلیل اف ایکس هیچ‌گونه مسوولیتی ناشی از خسارات وارده را عهده دار نمی باشد.