Thursday, 13 February 2020 – 09:30 IRST
Gold
Trading range: 1580 – 1562
Trend: Downward
Sell order below 1577 – 1580 SL 1592 TP1 1569 TP2 1565 TP3 1562 TP4 1560 TP5 1552

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۵۶۹ ، ۱۵۶۵ ، ۱۵۶۲ ، ۱۵۶۰ نسبت به تسویه فروش اونس طلا اقدام شود. مقاومت در سطوح ۱۵۷۷ و ۱۵۸۰ قرار دارند.

US Oil
Trading range: 52.65 – 50.34
Trend: Upward
Buy order above 50.97 – 50.34 SL 49.40 TP1 51.54 TP2 52.65 TP3 53.41 TP4 53.47 TP5 54.67

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۵۱٫۵۴ ، ۵۲٫۶۵ ، ۵۳٫۴۱ ، ۵۳٫۴۷ نسبت به تسویه خرید آمریکا اقدام شود. حمایت در سطوح ۵۰٫۹۷ و ۵۰٫۳۴ قرار دارند.

EUR/USD
Trading range: 1.0900 – 1.0830
Trend: Downward
Sell order below 1.0880 – 1.0900 SL 1.0920 TP1 1.0850 TP2 1.0830 TP3 1.0820 TP4 1.0800

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۰۸۵۰ ، ۱٫۰۸۳۰ ، ۱٫۰۸۲۰ ، ۱٫۰۸۰۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

USD/JPY
Trading range: 110.00 – 109.50
Trend: Downward
Sell order below 109.80 – 110.00 SL 110.20 TP1 109.50 TP2 109.30 TP3 109.20 TP4 109.00

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۰۹٫۵۰ ، ۱۰۹٫۳۰ ، ۱۰۹٫۲۰ ، ۱۰۹٫۰۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

EUR/JPY
Trading range: 120.00 – 119.00
Trend: Upward
Buy order above 119.00 – 118.80 SL 118.30 TP1 119.60 TP2 119.80 TP3 119.85 TP4 120.00

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۱۹٫۶۰ ، ۱۱۹٫۸۰ ، ۱۱۹٫۸۵ ، ۱۲۰٫۰۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

GBP/USD
Trading range: 1.3000 – 1.2900
Trend: Downward
Sell order below 1.2960 – 1.2980 SL 1.3020 TP1 1.2930 TP2 1.2920 TP3 1.2900 TP4 1.2880

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۲۹۳۰ ، ۱٫۲۹۲۰ ، ۱٫۲۹۰۰ ، ۱٫۲۸۸۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

USD/CHF
Trading range: 0.9800 – 0.9750
Trend: Upward
Buy order above 0.9760 – 0.9750 SL 0.9730 TP1 0.9780 TP2 0.9785 TP3 0.9800 TP4 0.9820

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۰٫۹۷۸۰ ، ۰٫۹۷۸۵ ، ۰٫۹۸۰۰ ، ۰٫۹۸۲۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/CAD
Trading range: 1.3280 – 1.3200
Trend: Downward
Sell order below 1.3260 – 1.3280 SL 1.3320 TP1 1.3230 TP2 1.3220 TP3 1.3200 TP4 1.3180

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۳۲۳۰ ، ۱٫۳۲۲۰ ، ۱٫۳۲۰۰ ، ۱٫۳۱۸۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

AUD/USD
Trading range: 0.6750 – 0.6700
Trend: Downward
Sell order below 0.6730 – 0.6750 SL 0.6780 TP1 0.6700 TP2 0.6680 TP3 0.6660 TP4 0.6650

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۰٫۶۷۰۰ ، ۰٫۶۶۸۰ ، ۰٫۶۶۶۰ ، ۰٫۶۶۵۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

———————
هشدار
اطلاعات، پیشنهادات و تحلیلهای ارایه شده در معرض تغییر است و در نتیجه نمی بایست تاثیری در تصمیمات سرمایه گذاری شما داشته باشد. سوابق موفق گذشته، نباید نشانه ای برای کسب نتایج موفقیت آمیز آتی محسوب گردد.
اطلاعات ارایه شده صرفاً برای آگاهی خوانندگان محترم بوده و مسوولیت ناشی از هرگونه انتشار ، برداشت و استفاده از مطالب به عهده خواننده است و تحلیل اف ایکس هیچ‌گونه مسوولیتی ناشی از خسارات وارده را عهده دار نمی باشد.