Friday, 14 February 2020 – 14:00 IRST
Gold
Trading range: 1580 – 1562
Trend: Downward
Sell order valid below 1578 – 1580 SL 1592 TP1 1569 TP2 1565 TP3 1562 TP4 1560 TP5 1552

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۵۶۹ ، ۱۵۶۵ ، ۱۵۶۲ ، ۱۵۶۰ نسبت به تسویه فروش اونس طلا اقدام شود. مقاومت معتبر هنوز در سطوح ۱۵۷۸ و ۱۵۸۰ قرار دارند.

US Oil
Trading range: 52.65 – 50.60
Trend: Upward
Buy order valid above 51.10 – 50.60 SL 49.40 TP1 51.95 TP2 52.65 TP3 53.41 TP4 53.47 TP5 54.67

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۵۱٫۹۵ ، ۵۲٫۶۵ ، ۵۳٫۴۱ ، ۵۳٫۴۷ نسبت به تسویه خرید آمریکا اقدام شود. حمایت معتبر هنوز در سطوح ۵۱٫۱۰ و ۵۰٫۶۰ قرار دارند.

EUR/USD
Trading range: 1.0850 – 1.0800
Trend: Downward
Sell order valid below 1.0850 – 1.0880 SL 1.0920 TP1 1.0820 TP2 1.0800 TP3 1.0785 TP4 1.0780

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۰۸۲۰ ، ۱٫۰۸۰۰ ، ۱٫۰۷۸۵ ، ۱٫۰۷۸۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

USD/JPY
Trading range: 110.00 – 109.50
Trend: Downward
Sell order valid below 110.00 – 110.20 SL 110.60 TP1 109.60 TP2 109.50 TP3 109.30 TP4 109.20

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۰۹٫۶۰ ، ۱۰۹٫۵۰ ، ۱۰۹٫۳۰ ، ۱۰۹٫۲۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

EUR/JPY
Trading range: 119.60 – 118.80
Trend: Upward
Buy order valid above 118.80 – 118.60 SL 118.30 TP1 119.60 TP2 119.80 TP3 119.85 TP4 120.00

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۱۹٫۶۰ ، ۱۱۹٫۸۰ ، ۱۱۹٫۸۵ ، ۱۲۰٫۰۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

GBP/USD
Trading range: 1.3100 – 1.3000
Trend: Upward
Buy order valid above 1.3030 – 1.3000 SL 1.2980 TP1 1.3080 TP2 1.3085 TP3 1.3100 TP4 1.3120

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۳۰۸۰ ، ۱٫۳۰۸۵ ، ۱٫۳۱۰۰ ، ۱٫۳۱۲۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/CHF
Trading range: 0.9850 – 0.9780
Trend: Upward
Buy order valid above 0.9780 – 0.9760 SL 0.9730 TP1 0.9800 TP2 0.9820 TP3 0.9830 TP4 0.9850

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۰٫۹۸۰۰ ، ۰٫۹۸۲۰ ، ۰٫۹۸۳۰ ، ۰٫۹۸۵۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/CAD
Trading range: 1.3280 – 1.3200
Trend: Downward
Sell order valid below 1.3260 – 1.3280 SL 1.3320 TP1 1.3230 TP2 1.3220 TP3 1.3200 TP4 1.3180

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۳۲۳۰ ، ۱٫۳۲۲۰ ، ۱٫۳۲۰۰ ، ۱٫۳۱۸۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

AUD/USD
Trading range: 0.6750 – 0.6700
Trend: Downward
Sell order valid below 0.6730 – 0.6750 SL 0.6780 TP1 0.6700 TP2 0.6680 TP3 0.6660 TP4 0.6650

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۰٫۶۷۰۰ ، ۰٫۶۶۸۰ ، ۰٫۶۶۶۰ ، ۰٫۶۶۵۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

———————
هشدار
اطلاعات، پیشنهادات و تحلیلهای ارایه شده در معرض تغییر است و در نتیجه نمی بایست تاثیری در تصمیمات سرمایه گذاری شما داشته باشد. سوابق موفق گذشته، نباید نشانه ای برای کسب نتایج موفقیت آمیز آتی محسوب گردد.
اطلاعات ارایه شده صرفاً برای آگاهی خوانندگان محترم بوده و مسوولیت ناشی از هرگونه انتشار ، برداشت و استفاده از مطالب به عهده خواننده است و تحلیل اف ایکس هیچ‌گونه مسوولیتی ناشی از خسارات وارده را عهده دار نمی باشد.