Monday, 24 February 2020 – 14:00 IRST
Gold
Trading range: 1683 – 1657
Trend: Upward
Buy order valid above 1657 – 1650 SL 1648 TP1 1680 TP2 1683 TP3 1690 TP4 1700 TP5 1710

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۶۸۰ ، ۱۶۸۳ ، ۱۶۹۰ ، ۱۷۰۰ نسبت به تسویه خرید اونس طلا اقدام شود. حمایت معتبر هنوز در سطوح ۱۶۵۷ و ۱۶۵۰ قرار دارند.

US Oil
Trading range: 52.56 – 51.36
Trend: Downward
Sell order valid below 52.56 – 53.30 SL 54.50 TP1 51.96 TP2 51.76 TP3 51.36 TP4 50.62 TP5 49.57

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۵۱٫۹۶ ، ۵۱٫۷۶ ، ۵۱٫۳۶ ، ۵۰٫۶۲ نسبت به تسویه فروش نفت اقدام شود. مقاومت معتبر هنوز در سطوح ۵۲٫۵۶ و ۵۳٫۳۰ قرار دارند.

EUR/USD
Trading range: 1.0850 – 1.0780
Trend: Downward
Sell order valid below 1.0850 – 1.0860 SL 1.0920 TP1 1.0800 TP2 1.0780 TP3 1.0760 TP4 1.0750

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۰۸۰۰ ، ۱٫۰۷۸۰ ، ۱٫۰۷۶۰ ، ۱٫۰۷۵۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

USD/JPY
Trading range: 112.00 – 111.30
Trend: Upward
Buy order valid above 111.50 – 111.30 SL 110.80 TP1 111.80 TP2 111.85 TP3 112.00 TP4 112.20

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۱۱٫۸۰ ، ۱۱۲٫۸۵ ، ۱۱۲٫۰۰ ، ۱۱۲٫۲۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

EUR/JPY
Trading range: 121.00 – 120.00
Trend: Downward
Sell order valid below 120.80 – 121.00 SL 121.20 TP1 120.30 TP2 120.20 TP3 120.00 TP4 119.80

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۲۰٫۳۰ ، ۱۲۰٫۲۰ ، ۱۲۰٫۰۰ ، ۱۱۹٫۸۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

GBP/USD
Trading range: 1.2960 – 1.2900
Trend: Downward
Sell order valid below 1.2950 – 1.2980 SL 1.3020 TP1 1.2930 TP2 1.2920 TP3 1.2900 TP4 1.2880

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱٫۲۹۳۰ ، ۱٫۲۹۲۰ ، ۱٫۲۹۰۰ ، ۱٫۲۸۸۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

USD/CHF
Trading range: 0.9850 – 0.9780
Trend: Upward
Buy order valid above 0.9800 – 0.9780 SL 0.9730 TP1 0.9820 TP2 0.9830 TP3 0.9850 TP4 0.9860

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۰٫۹۸۲۰ ، ۰٫۹۸۳۰ ، ۰٫۹۸۵۰ ، ۰٫۹۸۶۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/CAD
Trading range: 1.3320 – 1.3250
Trend: Upward
Buy order valid above 1.3280 – 1.3260 SL 1.3230 TP1 1.3300 TP2 1.3320 TP3 1.3330 TP4 1.3350

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۳۳۰۰ ، ۱٫۳۳۲۰ ، ۱٫۳۳۳۰ ، ۱٫۳۳۵۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

AUD/USD
Trading range: 0.6630 – 0.6550
Trend: Downward
Sell order valid below 0.6600 – 0.6620 SL 0.6660 TP1 0.6580 TP2 0.6560 TP3 0.6550 TP4 0.6530

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده معتبر هنوز پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۰٫۶۵۸۰ ، ۰٫۶۵۶۰ ، ۰٫۶۵۵۰ ، ۰٫۶۵۳۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

———————
هشدار
اطلاعات، پیشنهادات و تحلیلهای ارایه شده در معرض تغییر است و در نتیجه نمی بایست تاثیری در تصمیمات سرمایه گذاری شما داشته باشد. سوابق موفق گذشته، نباید نشانه ای برای کسب نتایج موفقیت آمیز آتی محسوب گردد.
اطلاعات ارایه شده صرفاً برای آگاهی خوانندگان محترم بوده و مسوولیت ناشی از هرگونه انتشار ، برداشت و استفاده از مطالب به عهده خواننده است و تحلیل اف ایکس هیچ‌گونه مسوولیتی ناشی از خسارات وارده را عهده دار نمی باشد.