Wednesday, 1 April 2020 – 09:30 IRST
Gold
Trading range: 1595 – 1547
Trend: Downward
Sell order below 1595 – 1600 SL 1613 TP1 1583 TP2 1566 TP3 1558 TP4 1550 TP5 1547

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۵۸۳ ، ۱۵۶۶ ، ۱۵۵۸ ، ۱۵۵۰ نسبت به تسویه فروش اونس طلا اقدام شود. مقاومت در سطوح ۱۵۹۵ و ۱۶۰۰ قرار دارند.

US Oil
Trading range: 21.82 – 19.43
Trend: Downward
Sell order below 20.95 – 21.20 SL 21.90 TP1 20.00 TP2 19.60 TP3 19.43 TP4 19.25 TP5 18.70

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۲۰٫۰۰ ، ۱۹٫۶۰ ، ۱۹٫۴۳ ، ۱۹٫۲۵ نسبت به تسویه فروش نفت اقدام شود. مقاومت در سطوح ۲۰٫۹۵ و ۲۱٫۲۰ قرار دارند.

EUR/USD
Trading range: 1.1100 – 1.0980
Trend: Upward
Buy order above 1.1000 – 1.0980 SL 1.0930 TP1 1.1050 TP2 1.1060 TP3 1.1080 TP4 1.1100

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۱۰۵۰ ، ۱٫۱۰۶۰ ، ۱٫۱۰۸۰ ، ۱٫۱۱۰۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/JPY
Trading range: 108.00 – 107.00
Trend: Downward
Sell order below 108.00 – 108.20 SL 108.60 TP1 107.20 TP2 107.00 TP3 106.85 TP4 106.80

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۱۰۷٫۲۰ ، ۱۰۷٫۰۰ ، ۱۰۶٫۸۵ ، ۱۰۶٫۸۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

EUR/JPY
Trading range: 120.00 – 118.00
Trend: Upward
Buy order above 118.30 – 118.00 SL 117.80 TP1 118.80 TP2 118.85 TP3 119.00 TP4 119.20

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱۱۸٫۸۰ ، ۱۱۸٫۸۵ ، ۱۱۹٫۰۰ ، ۱۱۹٫۲۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

GBP/USD
Trading range: 1.2500 – 1.2350
Trend: Upward
Buy order above 1.2350 – 1.2330 SL 1.2280 TP1 1.2430 TP2 1.2450 TP3 1.2460 TP4 1.2480

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۲۴۳۰ ، ۱٫۲۴۵۰ ، ۱٫۲۴۶۰ ، ۱٫۲۴۸۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

USD/CHF
Trading range: 0.9650 – 0.9580
Trend: Downward
Sell order below 0.9630 – 0.9650 SL 0.9680 TP1 0.9600 TP2 0.9585 TP3 0.9580 TP4 0.9560

امروز با توجه به موقعیت سیگنال فروش در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح حمایت ۰٫۹۶۰۰ ، ۰٫۹۵۸۵ ، ۰٫۹۵۸۰ ، ۰٫۹۵۶۰ نسبت به تسویه فروش این جفت ارز اقدام شود.

USD/CAD
Trading range: 1.4200 – 1.4050
Trend: Upward
Buy order above 1.4100 – 1.4080 SL 1.4030 TP1 1.4130 TP2 1.4150 TP3 1.4160 TP4 1.4180

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۱٫۴۱۳۰ ، ۱٫۴۱۵۰ ، ۱٫۴۱۶۰ ، ۱٫۴۱۸۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

AUD/USD
Trading range: 0.6200 – 0.6100
Trend: Upward
Buy order above 0.6100 – 0.6080 SL 0.6030 TP1 0.6150 TP2 0.6160 TP3 0.6180 TP4 0.6200

امروز با توجه به موقعیت سیگنال خرید در نزدیکی سطوح ارائه شده پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از سطوح مقاومت ۰٫۶۱۵۰ ، ۰٫۶۱۶۰ ، ۰٫۶۱۸۰ ، ۰٫۶۲۰۰ نسبت به تسویه خرید این جفت ارز اقدام شود.

———————
هشدار
اطلاعات، پیشنهادات و تحلیلهای ارایه شده در معرض تغییر است و در نتیجه نمی بایست تاثیری در تصمیمات سرمایه گذاری شما داشته باشد. سوابق موفق گذشته، نباید نشانه ای برای کسب نتایج موفقیت آمیز آتی محسوب گردد.
اطلاعات ارایه شده صرفاً برای آگاهی خوانندگان محترم بوده و مسوولیت ناشی از هرگونه انتشار ، برداشت و استفاده از مطالب به عهده خواننده است و تحلیل اف ایکس هیچ‌گونه مسوولیتی ناشی از خسارات وارده را عهده دار نمی باشد.